แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบหนังสือเข้าเล่มเสริมปกแข็ง (คอนแนล)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบหนังสือเข้าเล่มเสริมปกแข็ง (คอนแนล)

 

ความเป็นมา

           การตรวจสอบหนังสือเข้าเล่มเสริมปกแข็ง (คอนแนล) เป็นขั้นตอนการตรวจสอบสภาพตัวเล่มหนังสือ      ที่เข้าเล่มเสริมปกแข็ง ว่ามีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงพร้อมจะส่งต่อไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศหรือไม่  ซึ่งในกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบสภาพตัวเล่มหนังสือนั้น มักจะพบปัญหา เช่น ปกหนังสือกับตัวเล่มติดกันเนื่องจากกาวเลอะ การทากาวไม่ทั่ว การแตกที่รอยพับของหนังสือ ปัญหาที่พบจะต้องมีการแก้ไขให้เรียบร้อย    ก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการทำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศต่อไป

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีประสบการณ์  ทักษะความรู้ทางด้านงานซ่อมหนังสือ และมีความประณีต ละเอียดรอบคอบและมีความระมัดระวัง

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

แหล่งความรู้ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาการตรวจสอบหนังสือเข้าเล่มเสริมปกแข็ง (คอนแนล) หาได้จากการศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน  การเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์การทำงาน  การได้รับคำแนะนำจากผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน  และการฝึกอบรมการซ่อมหนังสือจากหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับการซ่อมหนังสือ

 

ขั้นตอนวิธีการ / แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. มีการกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพตัวเล่มหนังสือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  2. ผู้ปฏิบัติงานได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบสภาพหนังสือว่าหนังสือที่เข้าเล่มเสริมปกแข็งแล้วมีสภาพตัวเล่มเป็นไปตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หากเล่มใดมีสภาพสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดให้ทำการส่งต่อไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและหากเล่มใดมีสภาพไม่สมบูรณ์ให้ทำการแก้ไข
  3. ดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมหนังสือที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานให้เรียบร้อยพร้อมส่งต่อให้กับงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  4. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข