โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ถังดับเพลิงป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คำสั่งเลการใช้ถังดับเพลิงป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร

ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมอัคคีภัย

ได้เรียนรู้ถึงการเกิดอัคคีภัยว่าไฟสามารถลุกลามได้รวดเร็วขนาดไหนและวิธีการป้องกันการเกิดไฟไหม้ เมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นแล้ว

จะต้องปฏิบัติเช่นไรทั้งในทางทฤษฏีและขั้นตอนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อระงับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง

นำความรู้มาใช้ประโยชน์

สามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่ทำงานและที่บ้าน