โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คำสั่งเลการใช้ถังดับเพลิงป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คำสั่งเลขที่ 1182/2559

  1. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมอัคคีภัย

ได้เรียนรู้วิธีเบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดไฟไหม้ทั้งทฤษฏีและขั้นตอนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อระงับไฟที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง

  1. นำความรู้มาใช้ประโยชน์

ดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า, สายไฟ, ปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ที่สมบูรณ์ที่สุด