โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการ ในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากล ศึกษาดูงาน ณ ศึกษาดูงานในแหล่งบริการสารสนเทศเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียง (Benchmarking) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา คำสั่งเลขที่ 2325/2559

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน

 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้เห็นการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงานน่าเข้าใช้บริการ การประหยัดพลังงาน  ความรู้ด้านการเกษตร  มีมุมหนังสือเยาวชน  และนำตู้บัตรรายการมาใช้ประโยชน์บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ บริการยืมหนังสือด้วยเครื่องยืมหนังสืออัติโนมัติ บริการยืม และถ่านเอกสารระหว่างห้องสมุด บริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัยบริการสอนการรู้สารสนเทศ บริการอินเทอร์เน็ตบริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากบริการที่กล่าวมานี้ สำนักหอสมุดฯ ยังมีบริการอื่นๆ อีกมากมาย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังเป็นศูนย์ข้อมูลทางการเกษตรอีกด้วย นอกจากนั้นสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดให้เป็น Green Library  โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อส่ง เสริมการเรียนรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรม เช่น จัดมุมความรู้ประหยัดพลังงาน

  นำความรู้มาใช้ประโยชน์  นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ด้านการจัดภูมิทัศน์ให้สวยงานด้านหน้าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

ได้รู้ขบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบูรพา การใช้พื้นที่ในการให้บริการ และได้แบ่งกลุ่มการศึกษาดูงานให้ตรงตามสายงาน เช่นการพิมพ์สันหนังสือ งานซ่อมแซมหนังสือ และประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้ในการประดิษฐ์กล่องต่าง ๆ

     นำความรู้มาใช้ประโยชน์   ได้นำกระบวนการติดบาร์โค้ดหนังสือ มาประยุกต์ใช้ในงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ