แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาประทับตราหนังสือไม่ติด (กระดาษมัน/ดำ)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาประทับตราหนังสือไม่ติด (กระดาษมัน/ดำ)

 

ความเป็นมา

           งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ  เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการทำงานก่อนนำไปสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน  การซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศและการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  ตามลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ประกอบไปด้วยการประทับตรา  ติดบาร์โค้ด  และการเขียนเลขทะเบียน  ซึ่งพบปัญหาในการปฏิบัติงานคือการประทับตราและเขียนเลขทะเบียนลงในทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นกระดาษเนื้อมันและสีเข้มไม่ติด ทำให้เกิดข้อมูลเลขทะเบียนจางหาย

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่งานเตรียมทัพยากรสารสนเทศ

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

           ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่องขั้นตอนกระบวนการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ  มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ตราประทับและมีความรู้เกี่ยวหน้าหนังสือที่ต้องประทับตรา ในการประทับตราต้องมีความระมัดระวัง ประณีตและมีความถูกต้อง มีสมาธิในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู้เรื่องการใช้น้ำหมึกที่สามารถประทับตราลงบนกระดาษเนื้อมันได้

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

แหล่งความรู้ที่เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาประทับตราหนังสือไม่ติด (กระดาษมัน/ดำ) ศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน  การปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้มีความรู้และผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน  การเรียนรู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์การปฏิบัติงานจริง

 

ขั้นตอนวิธีการ / แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ
  3. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยการพิจารณาจากหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่กำหนด