แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเลขเรียกหนังสือไม่ชัดเจน

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเลขเรียกหนังสือไม่ชัดเจน

 

ความเป็นมา

งานพิมพ์สันเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนนำหนังสือออกให้บริการ ซึ่งจะได้รับหนังสือจากงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศและนำมาพิมพ์เลขเรียกหนังสือ เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากรสารสนเทศ โดยงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศจะเขียนเลขเรียกไว้บริเวณหน้าปกในและหน้า 15 แต่เนื่องจากงาน            มีบรรณารักษ์หลายคนทำให้พบปัญหาการเขียนเลขเรียกไม่ชัดเจน ส่งผลให้เกิดการพิมพ์เลขเรียกหนังสือผิด

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

           เจ้าหน้าที่พิมพ์สันและงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

เจ้าหน้าที่พิมพ์สันต้องมีความรู้เกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรมเบื้องต้น การให้เลขผู้แต่ง และความรู้พื้นฐานเรื่องเลขหมู่ และงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศต้องมีความละเอียดรอบคอบ ความประณีต และ         มีสมาธิในการเขียนเลขเรียก เขียนด้วยลายมือที่ชัดเจน สวยงาม เช่น ตัวอักษรควรมีหัวตามเกณฑ์การคัดลายมือ และเลือกใช้ดินสอที่มีความเข้มในการเขียนเลขเรียก

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

           การแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาเลขเรียกหนังสือไม่ชัดเจน สามารถหาความรู้ได้จากการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การฝึกคัดลายมือ การเลือกใช้ดินสอ การอบรม ผู้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำ การถามผู้รู้เกี่ยวกับการลงรายการบรรณานุกรม การศึกษาเอกสารการอบรม คู่มือเลขหมู่ และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

 

ขั้นตอนวิธีการ / แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. การปฏิบัติงานควรพิจารณาเลขเรียกว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
  2. ตรวจสอบเลขเรียกจากหน้าปกใน หากไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ให้เปิดดูที่หน้า 15
  3. ตรวจสอบเลขเรียกในระบบ Liberty หรือ Web OPAC
  4. หากตรวจสอบแล้วยังไม่ชัดเจนให้สอบถามผู้รับผิดชอบหรือส่งกลับไปยังผู้รับผิดชอบ
  5. ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง