แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์หมวดหมู่ (ตัดสินใจไม่ได้)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการวิเคราะห์หมวดหมู่ (ตัดสินใจไม่ได้)

 

ความเป็นมา

การวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ เป็นงานที่ต้องใช้หลักวิชาชีพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการปฏิบัติงานด้วยเพื่อสนับสนุน       การตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในการวิเคราะห์หมวดหมู่ในแต่ละครั้งต้องอาศัยความรู้ทั้งในเรื่องการให้เลขหมู่ การวิเคราะห์เนื้อหา ความละเอียดรอบคอบ รวมถึงภาวะในการตัดสินใจในการกำหนดหมวดหมู่ของหนังสือแต่ละเล่ม การตัดสินใจจึงถือเป็นประเด็นหลักในการพิจารณาและการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

           บรรณารักษ์วิเคราะห์หมวดหมู่

          

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

 1. มีความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การกำหนดหมวดหมู่แบบระบบทศนิยมดิวอี้ (DDC)
 2. มีทักษะในการวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรสารสนเทศ
 3. มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
 4. มีทักษะในการอ่าน การจดจำและจับใจความสำคัญของหนังสือที่จะทำการวิเคราะห์หมวดหมู่ได้
 5. มีความละเอียดรอบคอบ กล้าตัดสินใจ ในการกำหนดหมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศ
 6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และมีปฏิภาณไหวพริบในการแสวงหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์หมวดหมู่ทรัพยากรสารสนเทศจะต้องศึกษาหลักเกณฑ์/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ฝึกหัดใช้คู่มือในการกำหนดหมวดหมู่หนังสือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ รวมถึงหาความรู้จากผู้มีประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

ขั้นตอนวิธีการ/แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

 1. คัดแยกหนังสือออกเป็นหมวดหมู่กว้างๆ ก่อนดำเนินการวิเคราะห์หมวดหมู่
 2. ดำเนินการตรวจสอบรายการหนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกับฐานข้อมูล Web Opac เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หมวดหมู่
 3. อ่านเนื้อหาหนังสือที่จะทำการวิเคราะห์แบบคร่าวๆ เช่น จากคำนำ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หมวดหมู่
 4. ดำเนินการกำหนดเลขหมู่หนังสือ
 5. หากไม่สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือได้ให้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลห้องสมุดอื่นๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเลขหมู่
 6. หากไม่แน่ใจให้สอบถามหัวหน้า / ผู้รู้ / ผู้มีประสบการณ์
 7. ดำเนินการกำหนดเลขหมู่หนังสือ
 8. หมั่นพัฒนาทักษะการวิเคราะห์หมวดหมู่ด้วยตนเอง