แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือใหม่ (หนังสือแปล)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือใหม่ (หนังสือแปล)

 

ความเป็นมา

จากการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศจะมีหลักเกณฑ์การลงรายการให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการลงรายการ AACR2 ซึ่งการจากการปฏิบัติงานการลงทะเบียนหนังสือใหม่ (หนังสือแปล) จะพบปัญหาการลงทะเบียนจากการลงรายการบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง เนื่องจากหนังสือใหม่ที่เป็นหนังสือแปลจะมีข้อมูลบรรณานุกรมและกฎเกณฑ์ในการลงรายการบรรณานุกรมมากมายยากต่อการตัดสินใจ จึงทำให้เกิดปัญหาการลงรายการบรรณานุกรมไม่เป็นไปตามทิศทางเดียวกัน

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

           เจ้าหน้าที่งานลงทะเบียน

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีทักษะการสืบค้นข้อมูล และมีความรู้เรื่องการลงรายการ AACR2 มีการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานและฝึกปฏิบัติให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจและต้องมีสมาธิในการปฏิบัติงาน ทบทวนการปฏิบัติงานให้ละเอียดรอบครอบ

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

           แหล่งความรู้ที่ช่วยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือใหม่ (หนังสือแปล) สามารถหาความรู้ได้จากคู่มือการลงรายการ AACR2 คู่มือปฏิบัติงาน ผู้มีประสบการณ์หรือผู้รู้ให้คำแนะนำ ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง ตรวจสอบการลงรายการจากฐานข้อมูลต่างๆ เพื่อเปรียบเทียบช่วยในการตัดสินใจและการฝึกอบรมการลงรายการAACR2

 

ขั้นตอนวิธีการ / แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการตรวจสอบข้อมูลหนังสือที่จะทำการลงทะเบียนรายการบรรณานุกรมจากฐานข้อมูล Liberty / Web OPAC
  2. ทำการพิจารณาข้อมูลการลงรายการบรรณนุกรมจากตัวเล่มหนังสือจากหน้าปกในและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์รายการ AACR2
  3. ทำการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้ช่วยในการตัดสินใจ
  4. สอบถามและปรึกษาหารือกับผู้ที่มีรู้หรือเพื่อนร่วมงาน
  5. เมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วจึงดำเนินการลงทะเบียน