แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือรายปี (ลงรายการแยก Record)

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือรายปี (ลงรายการแยก Record)

 

ความเป็นมา

การวิเคราะห์และลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือรายปี ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากฐานข้อมูลก่อนเนื่องจากการลงรายการเป็นการลงรายการประเภทต่อเนื่องเป็นรายปี อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือซ้ำซ้อนในส่วนของการลงรายการได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อตกลงในการปฏิบัติงานเพื่อลดหรือป้องกันการเกิดปัญหาการลงรายการแบบแยกระเบียน (record) ของหนังสือประเภทหนังสือรายปี

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

  1. บรรณารักษ์วิเคราะห์
  2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียม

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนต้องมีความรู้เรื่องการลงรายการทางบรรณานุกรมของหนังสือ รวมถึงมีความรู้เรื่องการแยกประเภทของหนังสือโดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของประเภทหนังสืออ้างอิง มีทักษะในการสืบค้น Web OPAC จากฐานข้อมูลห้องสมุดอัตโนมัติ (liberty) และมีความละเอียดรอบคอบในการพิจารณารายการหนังสือรายปี

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

  1. เข้ารับการอบรมทักษะการสืบค้นเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
  2. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน
  3. พิจารณาตามคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือเกณฑ์การคัดแยกทรัพยากร
  4. ขอรับคำปรึกษาและเสนอแนะจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติโดยตรง

 

ขั้นตอนวิธีการ/แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. พิจารณาหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบแนวทางการปฏิบัติงาน
  2. ตรวจสอบรายการหนังสือจาก Web OPAC ในฐานข้อมูล Liberty
  3. ผลการตรวจสอบปรากฏรายการซ้ำ ดำเนินการแก้ไขปัญหารายการบรรณานุกรมรายการหนังสือ พร้อมทั้งเพิ่มรายการสำเนา
  4. ผลการตรวจสอบไม่ปรากฏรายการซ้ำ ดำเนินการลงทะเบียนทรัพยากรใหม่ต่อไป