แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือบริจาค

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนหนังสือบริจาค

 

ความเป็นมา

           หนังสือบริจาค หมายถึง หนังสืออภินันทนาการ หรือหนังสือได้เปล่า ที่ได้รับบริจาคมาจาก หน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน หรือบุคคลบริจาคมาให้ ซึ่งหนังสือส่วนใหญ่จะไม่มีรูปแบบของการลงรายละเอียดทางด้านบรรณานุกรมที่ชัดเจนทำให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียน เช่น ผู้เขียนไม่มีปรากฏในหน้าปกใน แต่ไปปรากฏอยู่ปกหลัง เป็นต้น

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

  1. บรรณารักษ์ปฏิบัติงานจัดหาและลงทะเบียน
  2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียม

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการลงทะเบียนหนังสือบริจาคควรมีความรู้ในเรื่องการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศเบื้องต้น มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและต้องเป็นผู้ที่มีความละเอียดรอบคอบ

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนหนังสือบริจาคต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมแบบ MARC และ AACR2 เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์การลงรายการ หรือสอบถามผู้รู้และผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานนี้มาก่อน รวมทั้งเข้ารับการอบรมด้านทักษะการสืบค้นฐานข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

 

ขั้นตอนวิธีการ/แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. พิจารณาข้อมูลบรรณานุกรมของหนังสือที่จะทำการลงทะเบียนว่ามีความสมบูรณ์/ครบถ้วน หรือไม่ โดยให้พิจารณาจากแหล่ง Chif Resource เป็นหลัก
  2. หากพิจารณาแล้วข้อมูลบรรณานุกรมครบถ้วนให้ดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  3. เมื่อพิจารณาข้อมูลจากแหล่ง Chif Resource แล้วไม่พบข้อมูลให้ลงข้อตามที่ปรากฏเท่านั้น
  4. ตรวจสอบรายการการลงทะเบียนอีกครั้งก่อนส่งงานต่อกระบวนการต่อไป