แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

 

ความเป็นมา

เนื่องจากกระบวนการทำงานที่มีระบบการส่งต่อการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการทำงาน งานลงทะเบียน หนังสือเป็นงานเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากร สืบเนื่องมาจากมาการตรวจพบการผิดพลาดของการลงทะเบียนบรรณานุกรมที่ไม่สมบูรณ์ เช่น หมายเลขบาร์โค้ดไม่ครบ, การลืมเพิ่มสำเนา, ข้อผิดพลาดของการเพิ่มเลขบาร์โค้ดโดยการเพิ่มหมายเลข ISBN แทนบาร์โค้ด และการใส่ tag 020 โดยการเพิ่มหมายเลขบาร์โค้ดแทนหมายเลข ISBN และการลืมประทับตราวันที่ลงทะเบียน จึงก่อให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่งานลงทะเบียน

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เรื่องหลักการลงรายการ AACR2 และ MARC 21 สำหรับงานลงทะเบียน       มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความระเอียดรอบคอบ ประณีตและมีสมาธิ มีความรู้เกี่ยวกับ        การใช้งานระบบ Liberty

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

แหล่งความรู้ที่ช่วยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ มีแหล่งความรู้จากภายในได้แก่ หลักเกณฑ์หรือข้อตกลงในการปฏิบัติงาน คู่มือการลงรายการบรรณานุกรม ตามรูปแบบมาตรฐาน MARC21 และมีแหล่งความรู้จากทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ การอบรมเรื่องการลงรายการบรรณานุกรม          การพัฒนาและฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง สอบถามผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการลงรายการ

 

ขั้นตอนวิธีการ / แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. จัดทำหลักเกณฑ์หรือข้อตกลงการปฏิบัติงานให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
  2. ทำการตรวจสอบรายการหนังสือจากฐานข้อมูล Liberty
  3. ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนตามที่กำหนด
  4. ตรวจสอบการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนที่กำหนด
  5. ก่อนส่งต่องานทำการรายงานทรัพยากรและตรวจสอบจำนวนรายการทรัพยากรให้ตรงกับจำนวนเล่มที่ลงทะเบียน
  6. ทำการประทับตราวันที่ลงทะเบียน และส่งหนังสือที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้งานซ่อมบำรุง