แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน/ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่เลขหมู่ต่างกัน (หนังสือซ้ำ)

 

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน/ผู้แต่งคนเดียวกัน แต่เลขหมู่ต่างกัน (หนังสือซ้ำ)

 

ความเป็นมา

           จากการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องมีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทรัพยากรสารสนเทศ และกำหนดเลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันให้อยู่ด้วยกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปัญหาในการตรวจสอบที่พบคือ ทรัพยากรสารสนเทศ ชื่อเรื่องเดียวกัน ผู้แต่งคนเดียวกัน เลขหมู่ไม่เหมือนกัน ทำให้หนังสือกระจายอยู่หลายเลขหมู่ ไม่สะดวกในการค้นหาของผู้ใช้บริการ รวมทั้งการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ในการวิเคราะห์เลขหมู่ทรัพยากรสารสนเทศในครั้งต่อๆ ไป

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไขปัญหาหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน / ผู้แต่งคนเดียวกันแต่เลขหมู่ต่างกัน (หนังสือซ้ำ) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้  มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงรายการบรรณานุกรมตามหลักการลงรายการAACR2 มีความรู้และทักษะทางด้านการสืบค้นฐานข้อมูล มีสติสมาธิและสภาวะการตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบ มีความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานวิเคราะห์สังเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

แนวทางแก้ไขปัญหาหนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน / ผู้แต่งคนเดียวกันแต่เลขหมู่ต่างกัน (หนังสือซ้ำ) มีแหล่งความรู้ที่ได้จากทั้งภายในและภายนอกได้แก่  คู่มือการกำหนดหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้  คู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ  คู่มือการลงรายการบรรณานุกรม AACR2  คู่มือการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty  การพูดคุยสอบถามผู้มีประสบการณ์ความรู้  การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  การประชุมระดมความคิด เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน  และการอบรมความรู้ด้านบรรณารักษ์ฯ

 

ขั้นตอนวิธีการ / แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. ทำการเก็บหนังสือเก่าที่มีปัญหาชื่อเรื่องเดียวกัน / ผู้แต่งคนเดียวกันแต่เลขหมู่ต่างกันที่มีบนชั้นให้บริการกลับมาที่งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ทำการพิจารณาความถูกต้องของเลขหมู่หนังสือทั้ง 2 เลขที่แตกต่างกัน
  3. ปรึกษาขอคำแนะนำจากผู้รู้และผู้มีประสบการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
  4. จากนั้นดำเนินการแก้ไขเลขหมู่ที่แตกต่างกันให้เป็นเลขเดียวกันให้ถูกต้อง