แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการคัดแยกประเภทหนังสือ

ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs)

แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการคัดแยกประเภทหนังสือ

 

ความเป็นมา

           ในการปฏิบัติงานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนการลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานต้องคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศตามกลุ่มทรัพยากรที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและติดบาร์โค้ดตามประเภทที่กำหนด                ซึ่งผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนี้เป็นผู้ปฏิบัติงานประเภททั่วไป ขาดความรู้ ประสบการณ์การทำงานด้านนี้ จึงทำให้เกิดปัญหาการคัดแยกล่าช้ามีหนังสือค้างสะสมหรือคัดแยกผิด ทำให้การติดบาร์โค้ดผิดไปด้วย ดังนั้นเพื่อหา       แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติงานคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศจึงได้จัดประชุมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น บรรณารักษ์จัดหา บรรณารักษ์วิเคราะห์ เพื่อระดมความคิด ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ

 

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

  1. บรรณารักษ์ปฏิบัติงานจัดหาและลงทะเบียน
  2. ผู้ปฏิบัติงานเตรียม

 

การบ่งชี้ความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

ผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้เรื่องประเภทหนังสือ มีทักษะในการคัดแยกหนังสือออกเป็นประเภทต่างๆ           มีทักษะการสืบค้นข้อมูล Web OPAC และมีความละเอียดรอบคอบในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 

การสร้าง/แสวงหาความรู้

ศึกษาจากหลักเกณฑ์ แนวทาง ข้อตกลงในการปฏิบัติงานคัดแยกประเภทหนังสือ และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์ และศึกษาจากคู่มือการปฏิบัติงาน

 

ขั้นตอนวิธีการ/แนวปฏิบัติที่ดีในการนำไปสู่การแก้ปัญหา

  1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประเภทหนังสือให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
  2. ทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกประเภทหนังสือ
  3. ฝึกคัดแยกประเภทหนังสือ
  4. ตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลห้องสมุด จาก Web Opac เพื่อเป็นแนวทางในการคัดแยกประเภทหนังสือ
  5. ถ้าไม่ปรากฏในฐานข้อมูล ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้อตกลงที่กำหนด พิจารณาตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้อตกลงที่กำหนด
  6. หากตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้อตกลงที่กำหนดแล้วยังไม่สามารถแยกประเภทได้ ให้สอบถามจากผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์
  7. ดำเนินการคัดแยกทรัพยากรสารสนเทศ