ชุมชนแนวปฏิบัติ เรื่อง ปัญหาการทำงานที่อยากให้มีการแก้ไขมากที่สุดและสิ่งที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ปัญหาการทำงานที่อยากให้มีการแก้ไขมากที่สุด