อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คำสั่งเลขที่ 2994/2559

  1. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมการใช้ระบบงานห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID

RFID เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรวดเร็ว เพราะการเก็บข้อมูลเป็นแบบอัตโนมัติ คล้ายกับการรับส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งข้อมูลที่เก็บไว้จะเก็บไว้ในส่วนที่เรียกว่า Tag

  1. นำความรู้มาใช้ประโยชน์

สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน