อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัจฉริยะ RFID ณ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมการใช้ระบบงานห้องสมุดอัจฉริยะเทคโนโลยี RFID

ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ tag ที่ยังไม่รู้จัก

นำความรู้มาใช้ประโยชน์

สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานประจำวัน