สรุปองค์ความรู้ จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : โดย นางสาวบุญยรัตน์ ชาพล

สรุปองค์ความรู้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015

1. จากการเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้
1.1 ในยุคนี้ มีเครื่องมือทางเทคโนโลยีช่วยให้ แสวงหาความรู้ จัดเก็บ ค้นหา วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำเสนอความรู้ ช่วยให้เรียนรู้ได้มากและเร็ว นำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ดี เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยสร้างสรรค์การเรียนรู้
1.2  ลักษณะสำคัญของครูในยุคดิจิทัล ต้องเพรียบพร้อมความเข้าใจในกระบวนการเรียนการสอน Pedagogy มีความรู้ในวิชาการที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน Contents Knowledge และที่สำคัญคือต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยี Technology knowledge อีกทั้งสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเนื้อหาด้วยเทคโนโลยี
1.3 ปัจจุบันมีโปรแกรมที่ช่วยให้จัดการห้องเรียนดิจิทัลหลากหลายให้เลือกใช้มากมาย เช่น การจัดห้องเรียนเพื่อการเรียนการสอนบนคลาวด์ โปรแกรมการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารร่วมกัน การสื่อสาร เครือข่ายสังคม การสร้างสังคมการเรียนรู้ สามารถใช้เพิ่มบรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียน เรียนให้สนุก และมีบรรยากาศที่ตรงใจผู้เรียน มีวิธีการจัดการห้องเรียนดิจิทัล โดยใช้โปรแกรมที่มีให้ใช้บนคลาวด์ เพื่อประโยชน์การเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งมีหลากหลายโปรแกรม ได้แก่ การใช้คลาวด์ของกูเกิ้ล การสร้างอาร์วาร์ต้า การออกแบบสื่อด้วยอินโฟกราฟิกส์ การเขียนมายด์แมพแบบเบรนสตอร์มบนคลาวด์ การสร้างห้องเรียนบนคลาวด์ คลิ๊กเกอร์ การโต้ตอบผ่านสมาร์ทโฟน การแข่งขันตอบคำถามผ่านสมาร์ทโฟน การเล่นเกมการศึกษาบนคลาวด์ และการใช้สื่อต่างๆร่วมกัน ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวทำให้บรรยากาศในห้องเรียนน่าเรียนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งจากการฟังได้บรรยายครั้งนี้สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและการทำงานในด้านการแสวงหาความรู้ โดยเราสามารถแสวงหาความรู้ได้จากสิ่งรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน ได้จากทุกๆที่ไม่เฉพาะแค่ในห้องเรียน หรือภายในหนังสือเท่านั้น

2. จากการเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาชีพ” ในวันที่   20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้
2.1  ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2.2  ได้แนวทางในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ควรเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำผลงานที่ตรงกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ Job Description ที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หรือเลือกทำวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็นประโยชน์ในการนำผลงานไปใช้และเป็นประโยชน์กับองค์กร
2.3  ผู้ที่เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ ควรศึกษาหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการ        ขอตำแหน่งชำนาญการ ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่ง เพื่อเป็นการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง การเข้ามาปฏิบัติงานได้ระยะเวลาหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมส่วนงานจะได้สนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน รวมถึงการศึกษาว่าในการขอชำนาญการนั้นมีกฎเกณฑ์อย่างไร ต้องใช้ผลงานอะไรบ้าง จำนวนกี่ชิ้น/เรื่อง และศึกษาขั้นตอนการยื่นขอกำหนดตำแหน่งว่าเริ่มต้นอย่างไร มีกระบวนการพิจารณากี่ขั้นตอน แม้กระทั่งการเขียนแบบขอกำหนดตำแหน่งก็มีความยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงระบบการเขียนเอกสารอ้างอิง เป็นต้น
ซึ่งจากการฟังได้บรรยายครั้งนี้ได้ทราบแนวทางความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากผู้ที่ผ่านการประเมิน และได้ก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับตัวผู้ปฏิบัติงานเอง แม้จะมีปัจจัยแวดล้อมสู่ความสำเร็จในหลายด้าย เช่น เวลา หรือผลงานทางวิชาการ แต่ตัวเราเองหรือผู้ปฏิบัติจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา