สรุปองค์ความรู้อบรมเชิงปฏิบัติการภาษามือไทยพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับอาจารย์บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษามือไทยในการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น

ความรู้ที่ได้รับ

  1. ในการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามือไทยพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้น ในครั้งนี้ได้ร่วมรับชมวีดีโอ การแนะนำหน่วยงานสนับสนุนนักศึกษาพิการหาร (DSS) ศูนย์การศึกษาพิเศษและได้รับฟังการบรรยายหัวข้อการดำรงชีวิตและการสื่อสารของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

โดย ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ เป็นผู้บรรยาย

  1. ได้เรียนรู้กิจกรรมภาษามือ หมวดสวัสดีการทักทายด้วยภาษามือและฝึกปฏิบัติในการทักทาย ผู้ใหญ่ เพื่อน หรือผู้ที่อายุน้อยกว่า โดยคุณสร้อยทองเป็นวิทยากร และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา
  2. ได้เรียนรู้กิจกรรมภาษามือ การนับจำนวน และหมวดวันที่ เดือน ปี และฝึกปฏิบัติในการนับจำนวน เดือน ปี ต่างๆ โดยคุณสร้อยทองเป็นวิทยากร และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา
  3. ได้เรียนรู้กิจกรรมภาษามือ หมวดสีต่างๆและหมวดผลไม้ต่าง และฝึกปฏิบัติในการใช้ภาษามือและการเชื่อมคำให้เป็นประโยค โดยคุณสร้อยทองเป็นวิทยากร และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยสนับสนุนนักศึกษาพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา

 

 

14453984_1114351745284582_112402814_o       14455747_1114351725284584_1252229627_o