สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ จากการเข้าร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : โดย ศิริพร หาญพิชัย

สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ

จากการเข้าร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558

19 พฤศจิกายน 2558

บรรยายพิเศษ “การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล” โดย รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากและเราได้นำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างสื่อที่ใช้สำหรับการติดต่อสื่อสาร เช่น facebook,  line,  Instagram  เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังมีการนำเอาเทคโนโลยีมาจัดการกับข้อมูลที่เรามีอยู่ เช่น การใช้คลาวด์ (ก้อนเมฆ) ในการจัดการกับองค์ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บและค้นหา โดยที่เราไม่ต้องเก็บความรู้ไว้กับตัว แต่เราจะใช้คลาวด์ในการจัดเก็บและเราก็สามารถเรียกเอาข้อมูลความรู้ที่เราเก็บไว้มาใช้ตอนไหน ที่ไหนก็ได้ สำหรับการเรียนรู้ก็เช่นกัน เทคโนโลยีทำให้เกิดสังคมการเรียนรู้ยุคดิจิทัล คือ อยากรู้อะไรก็ค้นหาผ่านทางสื่อต่างๆ ทำให้ทราบในสิ่งที่อยากรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาค้นคว้าที่ห้องสมุด การเรียนการสอนก็เช่นเดียวกัน ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากเดิมคือเน้นที่ครูเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นผู้ป้อนความรู้ให้ แต่สำหรับยุคดิจิทัลนี้ ผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลาง มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ครูจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ ซึ่งการเรียนการสอนสมัยนี้ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา ซึ่งจากการเข้ารับฟังการบรรยาย วิทยากรจะใช้เครื่องมือของ Google ในการค้นหา แสดงตัวอย่างและหาคำตอบ และผลลัพธ์ที่ต้องการ

20 พฤศจิกายน 2558

เวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ

จากการรับฟังวิทยากรพูดถึงเส้นทางความก้าวหน้าในตำแหน่งที่สูงขึ้นนั้น ทุกท่านมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะขอตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยการศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศ  ช่องทาง วิธีการ ในการเข้าสู่ตำแหน่ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีกฎ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ แตกต่างกัน และเริ่มสะสมผลงาน เขียนงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน เช่น คู่มือการปฏิบัติงาน บทความ วิจัย เป็นต้น สำหรับแรงจูงใจในการทำผลงานเพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งนอกจากจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วยังมีเงินประจำตำแหน่งให้อีกด้วย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการจะต้องประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน 1 เล่ม และงานวิจัยในงานหรืองานเชิงสังเคราะห์ 1 เล่ม แต่ตำแหน่งนี้ยังไม่มีเงินประจำตำแหน่งให้