สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ระหว่างวันที่ 1-3  สิงหาคม 2559

 ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 3  อาคาร 31  ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

 

วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม  

1. เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนการประเมินค่างานการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อใช้ในการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

 

ความรู้ที่ได้รับ

      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยอาจารย์เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  มีดังนี้

  1. การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แจกเอกสารประกอบการบรรยาย  ซึ่งกล่าวถึง

ความหมายของการประเมินค่างาน อธิบายถึงองค์ประกอบ  ขั้นตอนและวิธีการเขียนแบบประเมินค่างาน  การอธิบายแต่ละหัวข้อจะมีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ องค์ประกอบที่ใช้ในการตีค่างาน รวมถึงวิธีการให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบ และคณะกรรมการประเมินค่างาน  ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีการนำข้อมูลมาเขียน และให้ลงมือฝึกปฏิบัติ ซึ่งแต่ละหัวข้อได้อธิบายอย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างทั้งที่ถูกและผิดมาประกอบการบรรยาย

  1. การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แจกเอกสาร

ประกอบการบรรยาย  ได้กล่าวถึงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตารฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง  ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี โครงร่างคู่มือปฏิบัติงาน ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน กล่าวถึงรูปแบบการเขียนคู่มือ ตลอดจนแนะนำวิธีการนำข้อมูลมาเขียน ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ขอบเขต คำจำกัดความ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ เทคนิคการเพิ่มปริมาณหน้า และเนื้อหาในการเขียนคู่มือแต่ละบท ในการอธิบายแต่ละหัวข้อจะนำตัวอย่างมาประกอบการบรรยาย

 

 การนำมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง

1. สามารถนำมาเป็นแนวทางในการเขียนการประเมินค่างานและการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

13902612_1098980570176401_8935675248735889516_n  14456785_1114384411947982_1883589120_o