สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : โดย นางศศิรัตน์ ชุ่มพุดซา

สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 4 : NRRU show&Share  และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ
ในหัวข้อ  “การจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล”
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ง่ายเหมาะสมกับยุคดิจิตอลสมัยใหม่
2. ได้รู้ว่าความรู้อยู่รอบตัวเราสามารถหาความรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ โดยสามารถหาความรู้ได้จากGoogle
3. ได้รู้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นคนรุ่นใหม่จะเข้ากับเทคโนโลยีได้ดีเพราะคนรุ่นใหม่มีความอดทนต่ำ
4. การจัดการเรียนการสอนตอบสนองผู้เรียนได้ดีที่สุดต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อรองรับการศึกษายุคดิจิตอลสมัยใหม่
5. ความรู้ยุคดิจิตอลสมัยใหม่ยังเป็นสิ่งช่วยให้คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ผสมผสานการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันให้กลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
6. ยุคดิจิตอลสมัยใหม่เหมาะกับคนยุคใหม่และคนที่ใฝ่เรียนรู้

สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 4 : NRRU show&Share  และร่วมรับฟังหัวข้อ ความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาชีพ โดย ผู้แทนผู้มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

1.ได้รับฟังหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งจากตัวแทนที่มีประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย
2. ได้รู้ถึงปัญหาในการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้มีประสบการณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยว่าการเข้าสู้ตำแหน่งไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่อยากสำหรับคนที่พร้อมจะเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ
3. การสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพต้องรู้จักแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานประจำและแบ่งเวลาในการเขียนผลงานที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ
4.การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพให้ใช้หลักเกณฑ์การเข้าสู้ตำแหน่งทางวิชาชีพของมหาวิทยาลัยที่ตนสังกัดอยู่ และติดตามประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยด้วย