สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : โดย นางนิศากร อุดมผล

สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU show&Share  และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “การจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล”  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ  ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ง่ายเหมาะสมกับยุคดิจิตอลสมัยใหม่
2. ความรู้เกิดได้จากทุกที่ ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์ โดยสามารถหยิบความรู้ได้จากสิ่งรอบตัว
3. เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้และนำมาบูรณาการเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม  ทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย
4. ความรู้ล่องลอยอยู่ในอากาศ  บนเมฆ  ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบให้รู้ว่าเราสามารถนำความรู้มาใช้ได้ตลอดเวลาที่เราต้องการ  โดยอาศัยเทคโนโลยีในการนำพา
5. การจัดการศึกษาที่ตอบสนองผู้เรียนได้ดีที่สุดต้องใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยเพื่อรองรับการศึกษาทุกระดับ
6. เทคโนโลยีนอกเหนือจากเป็นสิ่งที่ทันสมัยแล้ว  ยังเป็นสิ่งช่วยให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ผสมผสานการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันให้กลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์และมีความสุข