สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : โดย กาญจนา หักทะเล

สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015
1. การฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความรู้ การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้ การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ความรู้จะล่องลอยอยู่บนคลาวด์ ความรู้ที่เป็นเนื้อหา มองเห็นง่าย ความรู้บนคลาวด์เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่ การเรียนการสอนในวันนี้ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา ขณะที่อาจารย์สอนหนังสือ นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลที่อาจารย์สอนได้ทันที โดยเข้าถึงกลุ่มข้อมูลความรู้ในคลาวด์ได้ง่ายและเร็วมาก ตัวอย่างการจัดห้องเรียนบนคลาวด์ เช่น Google Classroom ซึ่งเตรียมการได้ง่าย ประหยัดเวลา ช่วยจัดระเบียบเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย ครูและนักศึกษาในชั้นเรียนสามารถสื่อสารกันมากขึ้น ประหยัดและปลอดภัยซึ่งมี Apps ใช้ง่ายสำหรับ Google Classroom
2. การฟังบรรยายในหัวข้อ “ความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาชีพ” โดย ตัวแทนผู้มีประสบการณ์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้ ได้แนวทาง/แนวปฏิบัติการพัฒนาตนเองให้สู่ตำแหน่งวิชาชีพจากผู้มีประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเอง