สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : โดย ดวงเดือน ตั้งประเสริฐ

สรุปองค์ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
มหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU show&Share

จากการเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล” โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้
1. เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำหรับจัดการความรู้ที่สามารถใช้งานได้ง่าย และสะดวกที่สุด
2. สื่อออนไลน์อย่าง Google สามารถนำมาใช้อำนวยความสะดวกในการแสวงหาและจัดการความรู้ได้หลากหลายรูปแบบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น e-mail, แปลภาษา, ค้นรูปภาพ เป็นต้น
3. คนในยุคปัจจุบันใช้ Smart phone และอินเทอร์เน็ต เป็นปัจจัยหลักในชีวิตประจำวัน ดังนั้นการจัดการศึกษาหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้จึงสามารถทำได้ง่ายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายเช่นกัน

การเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “ความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาชีพ” ในวันที่   20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้
1. แต่ละมหาวิทยาลัยมีระเบียบ ข้อบังคับสำหรับการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพ ดังนั้นผู้ที่จะทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาชีพต้องศึกษาระเบียบ ข้อบังคับเข้าใจ
2. ความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาชีพขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ซึ่งต้องมีความสนใจ ใส่ใจ มุ่งมั่นที่จะทำ
3. การทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งให้ทำเรื่องที่ตนเองปฏิบัติงานประจำอยู่ เพราะเป็นเรื่องที่ตนเองเข้าใจดีที่สุด