องค์ความรู้การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือปฏิบัติงาน

แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*****************************************************

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป

๑.๑  ชื่อ นางสาวจิตรลดา  มุ่งก่อกลาง

๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ปฎิบัติงานห้องสมุด

หน่วยงาน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี โทสารสนเทศ โทรศัพท์ 081-3606900

โทรสาร 044.-272647 e-Mail .……………… ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไป

๑.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนลงทะเบียน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

๑.๔ กิจกรรมการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร

O  อบรม              O  ศึกษาดูงาน              O  นำเสนองานวิจัย         O ประชุม

O  สัมมนา             O  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑.๕ ชื่อโครงการกิจกรรม อบรม/ ศึกษาดูงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนด

ระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ของหน่วยงาน กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สถานที่  ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 3  อาคาร 31  ชั้น 8  มหาวิทยาลัยราชสัมา

ระหว่างวันที่ 1-3  สิงหาคม 2559

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3251./..2559 ลงวันที่.14 กรกฎาคม  2559

๑.๖ คุณวุฒิ / วุฒิบัตรที่ได้รับ (ถ้ามี) …………………………………………………………………………………………………

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลที่ได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร

๒.๑ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม    เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเขียนประเมินค่างานการเขียน

คู่มือการปฏิบัติงานในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และเพื่อใช้ในการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

๒.๒ เนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญเชิงวิชาการพอสังเขป (บทคัดย่อ  สรุปย่อหลักสูตร  ผล  หรือเนื้อหาที่ได้รับ

จากการเข้ารับการพัฒนาบุคลากร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การเขียนแบบประเมินค่างานและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนด

ระดับตำแหน่งและแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  โดยอาจารย์เรืองชัย  จรุงศิรวัฒน์  มีดังนี้

  1. การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แจกเอกสารประกอบการบรรยาย  ซึ่งกล่าวถึง

ความหมายของการประเมินค่างาน อธิบายถึงองค์ประกอบ  ขั้นตอนและวิธีการเขียนแบบประเมินค่างาน

การอธิบายแต่ละหัวข้อจะมีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ องค์ประกอบที่ใช้ในการตีค่างาน รวมถึงวิธีการให้

คะแนนแต่ละองค์ประกอบ และคณะกรรมการประเมินค่างาน  ตลอดจนให้คำแนะนำวิธีการนำข้อมูลมาเขียน

และให้ลงมือฝึกปฏิบัติ ซึ่งแต่ละหัวข้อได้อธิบายอย่างละเอียดพร้อมยกตัวอย่างทั้งที่ถูกและผิดมา

ประกอบการบรรยาย

  1. การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้แจกเอกสาร

ประกอบการบรรยาย  ได้กล่าวถึงประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตารฐานการกำหนดระดับตำแหน่ง

ลักษณะของคู่มือปฏิบัติงานที่ดี โครงร่างคู่มือปฏิบัติงาน ตัวอย่างคู่มือการปฏิบัติงาน

กล่าวถึงรูปแบบการเขียนคู่มือ ตลอดจนแนะนำวิธีการนำข้อมูลมาเขียน ความเป็นมาและความสำคัญ

วัตถุประสงค์ ประโยชน์ ขอบเขต คำจำกัดความ โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ เทคนิคการเพิ่มปริมาณหน้า

และเนื้อหาในการเขียนคู่มือแต่ละบท ในการอธิบายแต่ละหัวข้อจะนำตัวอย่างมาประกอบการบรรยาย

๒.๓ การนำมาประยุกต์ใช้ในงานของตนเอง

นำมาเป็นแนวทางในการเขียนคู่มือการปฎบัติงาน

ส่วนที่ ๓  ปัญหา  อุปสรรค  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

๓.๑ ปัญหา/อุปสรรค ของการนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนาบุคลากรมาใช้

ปัญหาจากการอบรม เนื้อหาที่นำมาบรรยายมีแต่ละระดับปฎิบัติการ ส่วนระดับปฎบัติงานไม่มี

และได้เข้ารับการอบรมไม่ครบตามโครงการ ซึ่งได้ขาดการอบรมในวันที่ 3 การอบรมในวันดังกล่าว

จะพูดถึงบทที่ 4 และบทที่ 5 พร้อมทั้งแจกไฟล์ตัวอย่างคู่มือที่ผ่านการตรวจผลงานเรียบร้อย

เนื่องด้วยสำนักวิทยบริการ มีกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทำให้ได้รับข้อมูลไม่ครบ

 

 

 

 

  • พรพรต เพชรายุทธการ

    test

  • Pook Tungprasert

    test