สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการในการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สรุปผลการศึกษาดูงานเส้นทางภาคตะวันออก