สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักวิทยบริการในการปฏิบัติงานให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา สถานที่ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา (ชนภัทร ไกรสร)

แบบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคคลากร-ดูงาน-สำนักหอสมุด-มเกษตร-มบูรพา