สรุปความรู้ จากการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามือไทยพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้น

สรุปความรู้
จากการเข้าร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามือไทยพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับอาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ของหน่วยงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559
ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรม

– เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษามือไทยในการสื่อสาร

 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการภาษามือไทยพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้นสำหรับอาจารย์/บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสามารถสรุปได้ดังนี้

ได้ทราบถึงหน่วยงานสนับสนุนนักศึกษาพิการ (DSS) ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีบทบาท หน้าที่ อย่างไร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ได้เรียนรู้ภาษามือไทยพื้นฐาน หมวดต่างๆ ดังนี้

 • หมวดสวัสดีและการทักทายด้วยภาษามือ การแนะนำชื่อภาษามือของตัวเองและคนอื่นๆ
 • หมวดการนับจำนวน และวัน/เดือน/ปี
 • หมวดสีต่างๆ
 • หมวดสีและผลไม้
 • หมวดสัตว์ต่างๆ
 • หมวดยานพาหนะ
 • การแบ่งกลุ่มแสดงละครด้วยภาษามือ
 • หมวดการสนทนาและเชื่อมโยงคำให้เป็นประโยค

เป็นการอบรมภาษามือไทยพื้นฐานที่มีประโยชน์มาก วิทยากรที่อบรมให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมได้อย่างดี บรรยากาศการอบรมสนุกสนานพร้อมได้ความรู้

13737732_10210421734201897_8897626288936702973_o 13882412_10210411808513761_8129518603850783292_n

 • Pang Gamo

  ดีค่ะ ถ้ามีโอกาส อยากให้นำมาสอนให้เพื่อนๆในกลุ่มงานได้เรียนรู้ภาษามือด้วย