สรุปความรู้ จากการเข้าร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : โดย นายชนภัทร ไกรสร

สรุปความรู้
จากการเข้าร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี 
…………………………………………..

งานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่เข้าร่วมงาน ได้เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวคิดที่ดีของหน่วยงานภายใน และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา สามารถนำประสบการณ์ใหม่ แนวความรู้ ที่ได้รับจากการร่วมงาน นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ต่อไป

19 พฤศจิกายน 2558  9.00 – 12.30 น.
การบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล จากท่านวิทยากร รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ    ความรู้ที่ได้
1. ทำให้เราได้รู้ทุกวันนี้ เทคโนโลยีก้าวหน้ามาก มีความทันสมัยสะดวกสบาย มีเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มาช่วยในการดำรงชีวิต ช่วยในการเรียนการสอน ช่วยในการค้นคว้าหาความรู้ และช่วยอย่างอื่น อีกมากมายเพียงแค่มีสมาร์ทโฟนหรือ คอมพิวเตอร์ในมือ
2. การเรียนการสอนทุกวันนี้เข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนแปลง เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง
3. สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทุกวันนี้  ยังมีสิ่งที่เราเรียนรู้ได้อีกมากมาย   เรียนให้รู้  รู้แบบ มีปัญญา
4. การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจบันเทิง  สื่อ เพลง  เนื่องจากสาเหตุทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องมี เทป ซีดี วิดีโอ อีกต่อไป

20 พฤศจิกายน 2558 9.00 – 12.00 น.
การเสวนา หัวข้อ ความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาชีพ  ความรู้ที่ได้
1. ได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอน ในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2. ได้รับความรู้ ประสบการณ์จริง จากตัวแทนที่มีประสบการณ์ จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  มาถ่ายทอด ความรู้ วิธีการ ขั้นตอน ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
3. ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการนั้น สิ่งที่จะต้องทำ ในการยื่นเข้าสู่ตำแหน่ง ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติงาน 1 เล่ม และงานวิจัยในงานหรืองานเชิงสังเคราะห์
1 เล่ม แต่จะไม่มีเงินประจำตำแหน่ง