สรุปความรู้ จากการเข้าร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4

สรุปความรู้
จากการเข้าร่วมงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 : NRRU Show & Share 2015
ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558
ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี

 

19 พฤศจิกายน 2558  9.00 – 12.30 น.
การบรรยายพิเศษ การจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล จากท่านวิทยากร รศ.ยืน  ภู่วรวรรณ   ความรู้ที่ได้
1. ทำให้รู้จักการใช้งาน Google มากขึ้น ว่ามีส่วนเสริมที่สามารถ นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการเรียน ได้อย่างสะดวกสบายมาก เราสามารถพิมพ์เอกสารหรือจัดเก็บไฟล์เอกสารไว้ได้เลย ใน Google
2. ความรู้อยู่บนก้อนเมฆ ความรู้อยู่รอบตัว สามาเข้าถึงได้ทุกที่เพียงแค่มี Smart phone ก็สามรถหาความรู้ได้แล้ว
3. การเรียนการสอนในปัจจุบันเข้าสู่ยุคที่เปลี่ยนแปลง มีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกและยังรวดเร็วขึ้นอีกด้วย เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง

20 พฤศจิกายน 2558 9.00 – 12.00 น.
การเสวนา หัวข้อ ความสำเร็จในการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาชีพ  ความรู้ที่ได้
1. ได้รู้ถึงหลักเกณฑ์ วิธี ขั้นตอน ในการที่จะเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
2. ได้รับฟังประสบการณ์ในการการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ ของแต่ละมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยแต่ละมหาลัยจะมีระเบียบข้อบังคับในการการทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษาระเบียบข้อบังคับให้ละเอียดด้วย เช่นในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ ระดับชำนาญการ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจะไม่ได้เงินประจำตำแหน่ง

  • pornpot

    test