กิจกรรมโสเหล่ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 7/2559 เรื่อง องค์ความรู้เกี่ยวกับงานตนเองที่จะถ่ายทอดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

IMG_7964    IMG_7967

Jpeg     Jpeg

Jpeg     Jpeg