กิจกรรมโสเหล่ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 1 เรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ (ปัญหาและความพร้อม)

IMG_7966      IMG_7967

DSC03447    DSC03450

DSC03442   DSC03445