กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ เรื่อง การทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานรายบุคคล กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

               

Read more

กิจกรรมชุมชนแนวปฏิบัติ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการจัดทำฐานข้อมูล บรรณานุกรมสื่อโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

             

Read more